ISO/DIS 9001:2014 zveřejněno

Co se mění?

Změny v ISO/DIS 9001:2014 je možné rozdělit do dvou oblastí. První jsou ty, které byly vyvolány implementací Přílohy SL (Annex SL)  do všech nově revidovaných standardů systémů managementu. Druhou jsou specifické požadavky související s revizí ISO 9001.

Co se mění?

Společná terminologie a struktura

Rámec organizace

Přístup k rizikům

Předmět a oblast použití

Dokumentovaná informace

Znalosti organizace

Řízení externě poskytovaných produktů a služeb 

 

Co je nového?

V textu se objevují změny stávajících požadavků, které mohou být pro uživatele ISO 9001:2008 nové. Tyto změny často objasňují záměr požadavku nebo činí požadavek jednoznačný. Zde je nutné podotknout, že tyto požadavky nemusí znamenat změnu existujícího systému. Ovšem je lepší prověřit, zda je s nimi stávající systém v souladu.

Příručka kvality

Požadavek na specifický dokument byl nahrazen kapitolou Systém managementu kvality a jeho procesy. Organizace musí udržovat procesy potřebné pro systém - jejich vstupy, výstupy, návaznosti a propojení mezi nimi a udržovat dokumentovanou informaci v rozsahu potřebném pro pochopení a řízení těchto procesů. Jestliže současná příručka kvality splňuje tyto požadavky, není důvod ji měnit nebo rušit.

Vůdcovství (Leadership)

Představitel vedení

ISO/DIS 9001:2014 nepožaduje specifickou funkci představitele vedení, ale definuje role, kde vrcholový management musí určit vhodné zodpovědnosti a pravomoci. Nemusí dojít ke změně, jestliže je možné tyto požadavky naplnit prostřednictvím jedné osoby. V případě přenesení zodpovědností do širšího kruhu v rámci vedení musí pak být jasné, jakým způsobem je to zajištěné.

Plánování změn

Analýza a hodnocení 

Ze zdroje LRQA - více zde